Home

regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

w Starym Opolu

Na podstawie art.2 i art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29,

poz.1542 z poźn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu

między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanym w Warszawie

dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. Nr 51, poz. 318) stanowi się co następuje.

§ 1

Cmentarzem w Nowym Opolu administruje Parafia Rzymskokatolicka pw. MB. Nieustającej Pomocy w Starym Opolu

§ 2

Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy.

Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

§ 3

Na cmentarzu w Nowym Opolu urządza się groby:

a) ziemne zwykłe;

b) ziemne o utwardzonych ścianach (fundamentach pod przyszły pomnik);

c) ziemne – rabatki;

d) groby murowane – grobowce;

e) kolumbaria.

§ 4

Na cmentarzu stosuje się opłaty za:

a) miejsca grzebalne;

b) korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania usług pogrzebowych

i cmentarnych;

c) korzystanie z obiektów cmentarnych;

d) pozwolenie na wykonywanie prac remontowo-budowlanych;

e) dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca;

f) przywrócenie prawa do grobu.

§ 5

1. Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 3 wnosi się na okres 20 lat.

2. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

3. W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.

4. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć 1-go roku.

6. W wypadku nie wniesienia w terminie opłat określonych w niniejszym

paragrafie możliwe jest przywrócenie praw do grobu za zgodą zarządcy cmentarza.

7. W przypadku grobu, w którym od ostatniego pochowania zwłok upłynęło mniej niż 20 lat, przyjęcie opłaty 20-letniej nie wymaga zgody zarządcy cmentarza i nie pobiera się opłaty za przywrócenie prawa do grobu.

8. W przypadku nieuiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

9. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.

10. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 6

1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym

do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny

zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:

a) współmałżonek;

b) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);

c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);

d) krewni boczni do 4 stopnia;

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

3. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione w tym ustępie.

4. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.

5. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.

6. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii cmentarza i potwierdzona na piśmie.

7. Dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.

§ 7

1. Z chwilą pochowania do grobu, o którym mowa w § 6 osoby zmarłej, o dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decyzję podejmuje wspólnie osoba wymieniona w § 6 oraz członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej według kolejności podanej w § 6 ust. 2.

2. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzję podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

3. Wniesienie opłaty 20-letniej za grób przez osobę nie wymienioną w § 6 ust.2, nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazanej.

4. Osoby wymienione w § 6 ust. 2 mogą udostępnić ich grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostawała ze spoczywającym w grobie w stosunku bliskości i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe przez co najmniej 5 lat, z tym że:

a) prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego winno być udokumentowane i poparte stosownymi oświadczeniami,

b) w przypadku, gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących krewnych

lub powinowatych wymienionych w § 6 ust.2, decyzję o możliwości pochowania osoby zmarłej, która pozostawała w stosunku bliskości i prowadziła ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe, podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

c) członkowie rodziny zmarłego, dochowanego do istniejącego grobu, na zasadzie przewidzianej w ust. 4 niniejszego paragrafu nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.

§ 8

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami,

b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed

upływem 2-ch lat od dnia zgonu, chyba że co innego zarządzi prokurator lub sąd.

3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez

zwrotu opłaty 20-letniej.

§ 9

1. Groby (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu murowanego zarządca cmentarza wypłaca jego dysponentowi odszkodowanie ustalone przez specjalistę wskazanego przez zarządcę cmentarza i dysponenta uwzględniając aktualny koszt budowy takiego grobu oraz stopień jego zużycia.

§ 10

Grobowce winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca.

W przypadku przekroczenia tego terminu, miejsce przechodzi do ponownej

dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

§ 11

Miejsca rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy

cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę.

§ 12

Pochowki może wykonywać tylko ta osoba lub firma, która ma podpisaną

umowę z zarządcą cmentarza i otrzyma zlecenie z kancelarii parafii.

§ 13

Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok

i do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością

cmentarza lub pracami wykonywanymi na tym cmentarzu odbywa się

w kancelarii parafialnej w Starym Opolu, przy kościele w dniach i godzinach jej urzędowania.

§ 14

1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, a przede wszystkim odpisu karty zgonu. Oryginał karty zgonu, w której sporządzono adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu przechowuje Parafia wykonująca obrzęd pogrzebu. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, do pochowania zwłok wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu państwowego.

2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, wystawione w obcym języku, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

§ 15

Pracownik kancelarii parafialnej w Starym Opolu jest upoważniony do żądania

od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu

cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia

pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia

uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza, adwokata lub

radcę prawnego.

§ 16

Wszelkie prace remontowo-budowlane np. wymiana pomników, remont już

istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na cmentarzu, wymagają

pozwolenia Proboszcza Parafii i mogą być prowadzone w dni powszednie

od godz. 8.00 do 18.00, W/w prace nie mogą też być wykonywane w niedziele

i święta kościelne oraz w dniach od 29 października do 4 listopada. Prace prowadzone poza w/w godzinami lub bez zezwolenia kancelarii cmentarza uważane są za nielegalne.

§ 17

1. Na terenie cmentarza jest bezwzględnie zakazane:

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

b) ustawiania ławek i ogrodzeń bez zezwolenia Proboszcza Parafii;

c) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych;

d) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;

e) przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania wszelkich napojów alkoholowych;

f) wprowadzania zwierząt;

g) handlu;

h) kradzieży złożonych na grobach kwiatów, świec, wieńców i innych rzeczy

znajdujących się na cmentarzu;

i) jazdy pojazdami, za wyjątkiem pojazdów firm kamieniarskich wykonujących

usługi za zezwoleniem Parafii w ramach odrębnie zawartych umów;

j) samowolnego sadzenia i usuwania krzewów bądź drzew.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się – bez uprzedniego zgłoszenia w kancelarii parafialnej i uzyskania zgody – dokonywania następujących czynności:

a) prac kamieniarskich i budowlanych;

b) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi;

c) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej.

§ 18

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie

cmentarza w Nowym Opolu ustala zarządca cmentarza.

§ 19

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, zarządcy cmentarza przysługują uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§ 20

Książka skarg i wniosków jest dostępna w kancelarii parafialnej w godzinach

urzędowania. Skargi i wnioski można również kierować do zarządcy cmentarza,

którym jest Proboszcz Parafii pw. MB. Nieustającej Pomocy w Starym Opolu.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie

przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z poźn. zm.).

Stare Opole, 1 października 2019 r.

Zarządca cmentarza

Proboszcz Parafii

pw. MB. Nieustającej Pomocy

w Starym Opolu

regulamin cmentarza

adopcja

Przyrzeczenie abstynenckie

Karta wypominkowa

Adres

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Stare Opole
(Dekanat suchożebrski)
ul. Jana Pawła II 11
08-103 Siedlce

Msze Święte

w niedzielę: 
7.30; 10.00; 12.00;
17.00 (w roku szkolnym)

w dni powszednie:
pn-pt 6.30; 18.00
sobota 7.30; 18.00

Ta witryna używa plików cookies do celów statystycznych oraz do zapewnienia pełnej funkcjonalności dla różnych przeglądarek i systemów operacyjnych. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk